27 Jan
Brief aan onze relaties in verband met aanwijzing TBC-diagnostiek Streeklab Haarlem

Relaties Stichting Streeklaboratorium 
Voor de Volksgezondheid Kennemerland


Datum 14 juni 2013 
Referentie LDB/JK/2013-043L.S.,Recent heeft de Inspectie Gezondheidszorg (IGZ) haar correspondentie met het Streeklaboratorium voor de Volksgezondheid Kennemerland gepubliceerd op haar website. Deze correspondentie bevat een aanwijzing voor het Streeklaboratorium. Voor een aantal nieuwsmedia is dit bericht aanleiding geweest hierover te publiceren en, gezien de door IGZ gebruikte formuleringen, veelal met een negatieve connotatie. De directie van het Streeklaboratorium hecht zeer aan de functie en taken van de IGZ maar wenst aan haar relaties de situatie toe te lichten en te nuanceren.In oktober 2012 is de accreditatie van het gehele Streeklaboratorium door CCKL, onderdeel van de Raad voor Accreditatie, tot 2016 verlengd. In november 2012 kondigt de IGZ aan een aantal medisch microbiologische laboratoria, waaronder het Streeklaboratorium, te zullen bezoeken ter beoordeling van de beschikbare accommodatie voor tuberculose diagnostiek. In deze aankondiging geeft de IGZ aan mede te letten op de CCKL-accreditatie. In de terugkoppeling van dit bezoek heeft de Inspectie aangegeven dat het Streeklaboratorium in hun visie niet voldoet aan de eisen voor het opkweken van tuberkelbacillen. In het licht van de in oktober 2012 verleende accreditatie hebben wij geantwoord deze uitspraak van de Inspectie niet te kunnen plaatsen. Aansluitend heeft de directie van het Streeklaboratorium deelgenomen aan een zienswijze gesprek bij het ministerie van VWS. Desgevraagd heeft de IGZ aangegeven bij haar beoordeling niet uit te gaan van de in 2008 vastgestelde nationale richtlijnen (ook door CCKL gehanteerd) maar zich te baseren op de WHO-richtlijn uit 2004, aangevuld met een selectie van criteria uit een recent verschenen (2012) rapport over tuberculose diagnostiek. Aan verschillende criteria uit dit rapport voldoet onze accommodatie op dit moment inderdaad niet, maar anderzijds heeft dit rapport nog niet geleid tot een nieuwe richtlijn. Bovendien is het goed gebruik dat een nieuwe richtlijn eerst wordt aangekondigd, vergezeld van een datum waarna eenieder zich aan de nieuwe richtlijn heeft te houden. Ons bezwaar tegen deze gang van zaken is en blijft dat de IGZ een toetsingskader hanteert dat niet overeenstemt met de vigerende richtlijn. Dat vinden wij bestuurlijk niet correct. Ondanks onze bezwaren is de IGZ bij haar standpunt gebleven.Het Streeklaboratorium handelt jaarlijks circa 130.000 orders af. Het aantal orders TB bedroeg in 2012 1400, met andere worden circa 1% van de totale productie. De door IGZ gebruikte zinsnede dat op sommige onderdelen geen verantwoorde zorg wordt geleverd komt daarmee kwalitatief en kwantitatief in een onnodig negatief daglicht te staan. Voor onze klanten heeft de aanwijzing van de IGZ overigens geen gevolgen. U kunt uw tuberculose diagnostiek onveranderd blijven aanvragen bij het Streeklaboratorium. In 2012 is het Streeklaboratorium een traject gestart dat moet leiden tot integratie met het medisch microbiologisch laboratorium van het Medisch Centrum Alkmaar. Dit plan voorziet in het concentreren van de tuberculose diagnostiek in het laboratorium in Alkmaar. Dit voorgenomen plan hebben wij inmiddels versneld uitgevoerd.Erop vertrouwend u voldoende geïnformeerd te hebben en met vriendelijke groet,Drs. L.B. de Beukelaar


Algemeen directeur

 

Ander recentelijk nieuws

Go To Top